Yhdistyksen säännöt

TURUN SEUDUN AGILITYURHEILIJAT ry:n SÄÄNNÖT

Hyväksytty kevätkokouksessa 8.4.2021 sekä ylimääräisessä kokouksessa 9.6.2021

 

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Turun Seudun Agilityurheilijat ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistys voi pyrkiä jäsenyhdistykseksi tarkoituksensa ja toimintansa mukaisiin yhdistyksiin kuten Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:hyn ja sen alaisiin yhdistyksiin tai liittoihin. Yhdistys voi tarvittaessa liittyä myös valtakunnallisiin urheilujärjestöihin tai -liittoihin.

Yhdistyksen kielenä on suomi.

 

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää hyvää koiranpitoa sekä kehittää koiraharrastusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

 • järjestää koirankoulutusta eri lajeissa ja muuta tarpeelliseksi katsomaansa vastaavaa toimintaa
 • hankkia toimintaan tarvittavia välineitä
 • järjestää kilpailuja, kokeita, näytöksiä / näyttelyitä, kursseja, jäsen- ja yleisötilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä muuta vastaavaa toimintaa
 • toimia yhdessä muiden koiraharrastusta tukevien yhdistysten ja harrastajien kanssa sekä ylläpitää yhteyksiä muihin koirayhdistyksiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja. Yhdistys voi tarvittaessa hankittuaan asianmukaisen luvan:

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • perustaa rahastoja
 • järjestää kilpailuja, kokeita, näyttelyitä ja näytöksiä
 • järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistyksen toimintaan osallistuvat jäsenet ovat velvollisia osallistumaan kilpailu- ja koulutustoimintaan liittyviin talkoisiin yhdistyksen johtokunnan tarkemmin määrittelemin tavoin.

Yhdistyksen tarkoituksena ei saa olla voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen yhdistyksen toimintaan osallistuville.

 

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja sen säännöt, sekä säädökset. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen johtokunta. Yksityinen henkilö voi kuulua jäsenryhmään A, B, C, D, E, F, ainaisjäsen tai kunniajäsen.

 • Jäsenryhmä A, varsinainen jäsen: jäsenryhmään hyväksytään henkilö, joka osallistuu aktiivisesti seuran harjoittelu- ja talkootoimintaan.
 • Jäsenryhmä B, varsinainen jäsen: jäsenryhmään hyväksytään henkilö, joka osallistuu aktiivisesti seuran harjoittelutoimintaan.
 • Jäsenryhmä C, lapsijäsen: jäsen kuuluu jäsenryhmään sen kalenterivuoden loppuun, jolloin hän täyttää 12 vuotta.
 • Jäsenryhmä D, nuorisojäsen: jäsen kuuluu jäsenryhmään sen kalenterivuoden loppuun, jolloin hän täyttää 18 vuotta.
 • Jäsenryhmä E, kouluttajajäsen: jäsenryhmään voidaan hyväksyä henkilö, joka antaa asiantuntemuksensa seuran käyttöön kouluttamisen kautta.
 • Jäsenryhmä F, kannatusjäsen: jäsenryhmään voidaan hyväksyä henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.
 • Ainaisjäseneksi jäsen voi tulla suorittamalla ainaisjäsenyyteen määritellyn jäsenmaksun.
 • Yhdistyksen johtokunnan ehdotuksesta voidaan kunniajäseneksi kutsua henkilöitä, joille yhdistys tahtoo osoittaa erikoista kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ehdotus alistetaan yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätökseen vaaditaan vähintään kolme neljäsosa (3/4) annetuista äänistä.
 • Eri jäsenryhmillä voi olla erilaiset talkoovelvoitteet ja erilaiset oikeudet erilaisiin alennuksiin harjoittelu-, kurssi- tai kilpailumaksuista. Yhdistyksen johtokunta määrittelee nämä tarkemmin vuosittain.
 • Yhdistykseen liittyessään jäsen liittyy tietyn jäsenryhmän jäseneksi. Jäsenyys jäsenryhmässä voi päättyä, jos jäsen eroaa tai hänet erotetaan. Jäsen voi oman suostumuksensa mukaisesti vaihtaa jäsenryhmää.

 

4 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

 • Jäsenryhmiltä A, B, C, D, E ja F perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää kevätkokous. Ne voivat olla erisuuruiset eri jäsenryhmille.
 • Ainaisjäsen suorittaa kertakaikkisena jäsenmaksuna ainaisjäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää kevätkokous.
 • Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

 

5 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

 • Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
 • Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta. Jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksua kuluvan vuoden tammikuun loppuun mennessä, katsotaan johtokunnan päätöksellä eronneeksi. Mikäli jäsen haluaa tämän jälkeen liittyä takaisin jäseneksi, se tapahtuu normaalin jäseneksi hyväksyminen -prosessin mukaisesti.
 • Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hän jättää täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän jäseneksi liittyessään on sitoutunut.
 • Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka hyvien tapojen vastaisesti, tai jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, on yhdistyksen johtokunnalla oikeus erottaa hänet yhdistyksestä. Erottamiseen vaaditaan täysilukuisen johtokunnan yksimielinen päätös.
 • Erotetulla jäsenellä on oikeus valittaa johtokunnan erottamispäätöksestä lähettämällä johtokunnalle yhdistyksen kokoukselle osoitettu kirjallinen valitus 14 vrk:n kuluessa johtokunnan erottamispäätöksen tiedoksisaamisesta. Tällöin erottamispäätös käsitellään seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, jolloin päätöksen tulee saada 2/3 annetuista äänistä tullakseen voimaan.

 

6 § JOHTOKUNTA

 • Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kuusi (6) muuta jäsentä, joista erovuorossa on kolme (3) vuosittain.
 • Johtokunta valitsee keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
 • Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.
 • Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) johtokunnan jäsentä on läsnä ja yhden näistä tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
 • Kaikki äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
 • Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.
 • Jos joku läsnä olevista vaatii, tulee vaalin tapahtua suljettuna lippuäänestyksenä.
 • Johtokunnalla on oikeus ottaa tai erottaa muita toimihenkilöitä.
 • Johtokunnan tehtävänä on edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia, kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta, valvoa yhdistyksen ja sen jäsenten toimintaa, pitää jäsenluetteloa, sääntöjen mukaisesti hoitaa yhdistyksen asioita, vastata yhdistyksen toiminnan operatiivisesta johtamisesta sekä vastata yhdistyksen varojen hoidosta. Johtokunnalla on myös tiedotusvelvollisuus jäsenille.

 

7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

 • Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja kukin erikseen.

 

8 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

 • Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
 • Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään maaliskuun 20. päivä. Toiminnantarkastajan on palautettava tilit oman lausuntonsa ohella johtokunnalle ennen huhtikuun 15. päivää.

 

9 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

 • Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta.
 • Kirjallinen kokouskutsu on toimitettava viimeistään 10 päivää ennen kokousta kutsulla seuran kotisivuilla tai sähköpostilla.
 • Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat.

 

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

 • Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
 • Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana.
 • Ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle johtokunta, jos se katsoo sen tarpeelliseksi tai jos 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii, jolloin kokous on pidettävä kuukauden kuluessa.
 • Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 16 vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi ääni. Kokouksissa ei voida käyttää valtakirjaa.
 • Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään äänten enemmistöllä paitsi päätettäessä näiden sääntöjen 12 §:ssä mainituista asioista.
 • Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.
 • Jos joku läsnä olevista vaatii, tulee vaalin/äänestyksen tapahtua suljettuna lippuäänestyksenä.

 

11 § VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Hyväksytään kokouksen esityslista.
 • Esitetään tilinpäätös, johtokunnan laatima toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.
 • Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.
 • Käsitellään kokouskutsussa mainitut, johtokunnan esittämät tai yhdistyksen jäsenten viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta johtokunnalle kirjallisesti esittämät asiat.
 • Kokouksen päättäminen

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Hyväksytään kokouksen esityslista.
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle.
 • Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
 • Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja.
 • Käsitellään kokouskutsussa mainitut, johtokunnan esittämät tai yhdistyksen jäsenten viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta johtokunnalle kirjallisesti esittämät asiat.
 • Kokouksen päättäminen

 

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

 • Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta käsitellään kahdessa (2) vähintään kahden (2) kuukauden väliajalla toisistaan seuraavissa kokouksissa, joista toisen on oltava joko syys- tai kevätkokous. Sääntöjen muutoksen tai purkamispäätöksen pätevyyteen vaaditaan, että kummassakin kokouksessa sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosa (3/4) annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
 • Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen perustamistarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

13 § MUUT SÄÄNNÖT

 • Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.
 • Tarpeen vaatiessa voi yhdistyksen kokous näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettaviksi yhdistyksen sisäistä toimintaa koskevia säädöksiä.

 

 

TSAU RY:N JÄSENEN KILPAILUEDUSTAMINEN

Hyväksytty 15.11.2021

 

Tämä on Turun Seudun Agilityurheilijat ry:n sääntöjen 13 § 2. kohdan tarkoittama sisäistä toimintaa koskeva säädös, jonka tarkoitus on antaa selventävät ohjeet jäsenen edustamisesta virallisissa kilpailuissa ja kokeissa sekä edustusasun käytöstä. Säädöksen tarkoituksena on luoda yhtenäinen käytäntö kilpailuedustamiseen liittyviin asioihin.

 

 1. TSAU ry:n aktiivijäsen edustaa yhdistystä kaikissa virallisissa kilpailuissa kaikissa niissä lajeissa, joissa yhdistys tarjoaa koulutusta. Aktiivijäseneksi katsotaan henkilö, jolla on harjoitteluoikeus TSAU ry:n harjoitteluhallissa. Harjoitteluoikeuden edellytyksenä on jäsenyyden lisäksi maksettu harjoittelupaikkamaksu. Mikäli harrastuslaji edellyttää lisenssiä, pitää jäsenen lisenssissä olla merkintä siitä, että edustettava yhdistys on Turun Seudun Agilityurheilijat ry.

 

 1. Joukkuekilpailuihin TSAU ry:n edustajat valitaan johtokunnan erikseen määrittelemien valintakriteerien mukaisesti. Johtokunnalla on oikeus nimittää joukkueeseen edustaja myös muun painavan perusteen mukaan ohi valintakriteerien. Mikäli jäsen haluaa edustaa jotakin toista tahoa tai yhdistystä, pitää hänen kirjallisesti anoa johtokunnalta edustusvapautta.

 

 1. TSAU ry:llä harjoittelevan koiran kilpaileminen arvokilpailuissa (piirinmestaruus, SM-, PohjM- ja MM-kilpailut sekä maajoukkuekarsinnat tms) jonkun eri yhdistyksen jäsenen ohjattavana edellyttää johtokunnan erillistä päätöstä.

 

 1. Yhdistystä edustavan henkilön on käytettävä yhdistyksen edustusasua arvokilpailuissa (maajoukkuekarsinnat, SM-kilpailut ja piirinmestaruuskisat). Tähän asuun ei saa kiinnittää sellaisten yritysten mainoksia tai logoja, jotka kilpailevat TSAU ry:n virallisten yhteistyökumppanien kanssa. Muutoinkin edustusasun (tai muun vaatetuksen, joka tukee seuran värejä) käyttäminen kisoissa on suotavaa yhdistyksen näkyvyyden lisäämiseksi.